*

「 KPI 」 List

KPI cần được xem xét cũng trong ứng dụng doanh nghiệp

KPI, đó là một chỉ số đánh giá hiệu suất của công ty. Trong số đó, làm bạn, một KPI, đó là đi

Read more...

PAGE TOP ↑