*

A-B roll editing

In multimedia, a method for creating a master edited videotape by directing selected por-tions of video signals from two video sources (VCRs or camcorders) to a destination recording device, usually a VCR.

biên tập xoay quanh A-B
Trong đa phương tiện đây là phương pháp tạo băng video gốc bằng cách hướng các phần được chọn của các tín hiệu video từ hai nguồn (VCR hoặc camcorder) vào một thiết bị ghi hình đích, thường là VCR.


Published:

PAGE TOP ↑