*

A Concise Summary of the Field of General Systemantics

Systems are seductive. They promise to do a hard job faster, better, and more easily than you could do it by yourself. But if you set up a system, you are likely to find your time and effort now being consumed in the care and feeding of the system itself. New problems are created by its very presence.
Once set up, it won’t go away, it grows and encroaches. It begins to do strange and wonderful things. Breaks down in ways you never thought possible. It kicks back, gets in the way, and opposes its own proper function. Your own perspective becomes distorted by being in the system. You become anxious and push on it to make it work.
Eventually you come to believe that the misbegotten product it so grudgingly delivers is what you really wanted all the time. At that point encroachment has become complete… you have become absorbed… you are now a systems person!

Phần tóm tắt về lĩnh vực xử lý hệ thống tổng quát
Các hệ thống rất hấp dẫn. Chúng hứa hẹn thực hiện công việc khó khăn một cách hiệu quả, nhanh chóng và dễ dàng hơn bạn thực hiện. Nhưng nếu bạn cài đặt một hệ thống, bạn có thể hao tốn nhiều thời gian và nỗ lực khi sử dụng hệ thống.
Các sự cố mới xuất hiện. Sau khi hệ thống đã được cài đặt, nó sẽ không mất đi mà tiếp tục phát triển. Nó bắt đầu thực hiện các hoạt động lạ. Hệ thống hư hỏng theo các cách mà bạn chưa từng nghĩ đến. Nó thực hiện ngược lại chức năng đúng của riêng nó. Bạn sẽ trở nên thất vọng khi đà vào hệ thống.
Bạn trở nên lo lắng và háp tấp làm cho nó hoạt động đúng. Cuối cùng, bạn tin rằng đây là sản phẩm lỗi (không hợp thức). Lúc sự cố đã phát triển đến mức tối đa… bạn không còn làm gì được nửa. Bây giờ bạn đã hiểu rõ hệ thống !


Published:

PAGE TOP ↑