*

A-Law

An ITU standard for converting analog data into digital form using pulse code modulation (PCM). Europe uses A-Law, while North America and Japan use mu-Law (u-Law). See PCM and mu-Law.

A-Law
Một tiêu chuẩn ITU để chuyển dữ liệu tương tự sang dạng kỹ thuật số bằng cách sử dụng bộ biến điệu mã xung (PCM). Người châu Âu sử dụng A-Law, trong khi người Bắc Mỹ và người Nhật sử dụng mu-Law (u-Law). Hãy xem PCMmu-Law.


Published:

PAGE TOP ↑