*

A2A

Allows people within a chat facility to collaborate by having joint control over a program running on a computer. Also referred to as “Application Sharing”.

AA(Auto Answer)
Application – to – Application. Cho phép nhiều người trong môt tiện ich tán gẫu cộng tác bằng cách điều khiển chung một chương trinh chạy trên một mây tính. Còn được gọi là “sự chia sẻ trình ứng dụng”.


Published:

PAGE TOP ↑