*

ABEND

The abnormal end of an operation due to software or hardware failure. It may occasionally be used in e-mail subject lines alerting others to the loss of internet access. It derives from an error message on the IBM 350.

ABEND
Sự kết thúc bất bình thường của một hoạt động do sự cố phần mềm hay phần cứng. Đôi khi có thể được sử dụng trong các dòng chủ đề e-mail nhằm cảnh báo cho những người khác về sự mất truy cập Internet. Nó bắt nguồn từ một thông báo lỗi trên IBM350.


Published:

PAGE TOP ↑