*

About.com

A Web site that uses experts from around the world to provide information on a wide range of topics from shopping and travel to arts and science. There are opportunnities to become guides as well to receive advice. Each guide is screened and given training by About.com.

About.com
Một Web site sử dung các chuyên viên từ khắp nơi trên thế giới đê cung cấp thông tin về nhiều chủ đề khác nhau từ việc mua sắm và du lịch đế trở thành và khoa học. Có những cơ hội để trở thành các nhà hướng dân cũng như nhân được sàng lọc và được đào tạo bởi About.com.


Published:

PAGE TOP ↑