*

ABR(AutoBaud Rate detect)

The anlaysis of the first characters of a massage to determine its transmission speend and number of start and stop bits.

ABR(AutoBaud Rate detect)
Phép phân tích các ký tự đấu tiên của một bản thông báo để xác định tốc độ truyền của và sô bit khỏi đầu và bit ngưng.


Published:

PAGE TOP ↑