*

absolute

In programming, a mathematical function that always returns a positive number. For example, ABS(25 – 100) yields 75, not -75.

tuyệt đối
Trong ngôn ngữ lập trình, một hàm toàn học luôn luôn cho ra một sô dương. Ví dụ ABS(25 – 100) cho ra kết quả 75, chứ không cho ra 75.


Published:

PAGE TOP ↑