*

absolute address

A fixed address at which data is stored in the computer’s memory. The address has a numerical location, unlike a relative address, which indicates one location only in relation to another. In HTML the absolute address usually refers to the hyperlink’s complete address including protocol, (e.g. http://www.madeuplink.com/pageno.htm).

địa chỉ tuyệt đối
Một địa chỉ cố định mà tại đó dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ của máy tính. Đia chỉ có một vị trí số, không giống như một địa tương đối, địa chỉ này xác định chỉ một vị trí tương ứng với một vị trí khác. Trong HTML, địa chỉ tuyệt đối thường ám chỉ địa chỉ hoàn chỉnh của siêu liên kết, kể cả giao thức (ví dụ, http://www.madeuplink.com/pageno.htm).


Published:

PAGE TOP ↑