*

absolute cell reference

A spreadsheet cell reference that does not adjust when you copy a formula. Use an absolute cell feference to keep the reference the same when you copy it. For example, the following Lotus 1-2-3 formula contains a relative cell reference (B12 and an absolute cell reference ($A$6). The formula tells 1-2-3 to multiply B12 by the contents of cell $A$6 and place the result in the current cell: +B12*$A$6 When you copy this formula to the next row down and the next column to the right , 1-2-3 changes the formula to +C13*$A$6. The relative cell reference is adjusted, but the absolute cell reference stays the same. Useabsolute cell feferences to establish a fixed place for key variables for your worksheet. A key variable is a constant, such as a tax rate. See key variable, low-level format, and relative cell reference.

tham chiếu ô tuyệt đói
Một tham chiếu ô của bảng tính điện tử không bị điều chỉnh khi bạn tiến hành sao chép một công thức. Sử dụng một tham chiếu ô tuyệt đối để giữ lại tham chiếu theo cùng một cách mà bạn sao chép nó. Ví dụ công thức Lotus 1-2-3 sau đây chứa một tham chiếu ô tương đối (B12) và một tham chiếu ô tuyệt đối ($A$6). Công thức yêu cầu 1-2-3 nhân B12 với nội dung của ô $A$6 và đặt kết quả vào ô hiện hành: +B12*$A$6 Khi bạn sao chép công thức này xuống sang hàng kế tiếp nằm bên phải 1-2-3 thay đổi công thức thành +C13*$A$6 tham chiếu ô tương đối được điều chỉnh, nhưng tham chiếu ô tuyệt đối tương tự nhau. Dùng các tham chiếu ô tuyệt đối khi bạn tiến hành tham chiếu vào các ô có chứa các biến khóa như giá bảo hiểm xã hội hoặc thuế xuất chẳng hạn. Xem key variable, low-level format, và relative cell reference.


Published:

PAGE TOP ↑