*

absolute link

A hyper on a Web page that gives the full path to the link. This can be a problem if the linked Web page still exists, but has moved its position on the Web site into a different folder. Most Web sites use relative links instead, which take the user straight to the linked Web page.

liên kết tuyệt đối
Một siêu liên kết trên một trang Web cung cấp đường dẫn đầy đủ đến liên kết. Đây có thể là một vấn đề nếu trang Web được liên kết vẫn hiện hữu nhưng đã di chuyển vị trí của nó trên Web site vào một folder khác. Hầu hết các Web site sử dụng các liên kết tương đối thay vào đó, nhằm đưa người dùng đến thẳng trang Web được liên kết.


Published:

PAGE TOP ↑