*

absolute path

Same as full path.

đường đẫn tuyệt đối
Xem đường đẫn đầy đủ.


Published:

PAGE TOP ↑