*

absolute value

The magnitude of a number, regardless of its algebraic sign(positive or negative), equal to the positive value of number. The absolute value of 357, for example, is 357. In Lotus 1-2-3 and similar spread-sheet programs, the @ABS built-in function returns the absolute value of a number.

trị số tuyệt đối, giá trị tuyệt đối
Tri số dương của một số, không quan tâm đến dấu đại số của nó (dương hay âm). Ví dụ: trị số tuyệt đối của 357 là 357. Trong lotus 1-2-3 và các chương trình bảng tính khác, hàm nội trú @ABS sẽ cho biết giá trị tuyệt đối của một số.


Published:

PAGE TOP ↑