*

absolute vector

In computer graphics, a vector with end points designated in absolute coordinates. Contrast with relative vector.

vector tuyệt đối
Trong đồ họa máy tính, một vector có các điểm ngọn được qui định làm các tọa độ tuyệt đối. Ngược với vector tương đối.


Published:

PAGE TOP ↑