*

absolute zero

The theoretical temperature at which molecular activity ceases (-273.15 C, -459.67 F).

không tuyệt đối
nhiệt độ xét về mặt lý thuyết tại đó chuyển động của phân tử bị ngưng (-273.15 C, -459.67 F).


Published:

PAGE TOP ↑