*

AC(Alternating Current)

The common form of electricity from power plant to home/office. Its direction is reversed 60 times per second inthe U.S.; 50 times in Europe. Contrast with DC.

AC(Alternating Current dòng điện xoay chiều)
Dạng phổ biến của điện lực truyền từ nhà máy điện cho đến gia đình/văn phòng. Chu kỳ dao động của nó là 60 lần trong một giây tại nước Mỹ. 60 lần trong một giây tại châu Âu. Ngược lại với DC (dòng điện một chiều).


Published:

PAGE TOP ↑