*

accelerator board

An add-in board that replaces the existing CPU with a higher performance CPU. See graphics accelerator.

board của tổ hợp phím tăng tốc
Một board được thêm vào nhằm thay thế CPU đang có bằng một CPU có tính năng hoạt động cao hơn. Hãy xem thêm tổ hợp phím tăng tốc đồ họa.


Published:

PAGE TOP ↑