*

Acceptable

A database-handling program from Microsoft, particularly useful for Web desingners. It can be used to store searchable data and can be inte grated easily into Web page construction.

Acceptable
Một chương trình xử lý cơ sở dữ liệu của Microsoft, đặc biệt hữu dụng đối với những người thiết kế Web. Nó có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu có thể tìm kiếm và có thể được hòa nhập dễ dàng vào việc tạo trang Web.


Published:

PAGE TOP ↑