*

Acceptable Use Policy(AUP)

Contract specifying what a subscriber can and cannot do while using a particular online service; e.g. some Internet Service Providers may restrict part or all of their networks to non-commercial use.

Acceptable Use Policy(AUP)
Hợp đồng xác định những gì mà một người đăng ký có thể và không thể thực hiện trong khi sử dụng một dịch vụ trực tuyến cụ thể. Ví dụ, một số nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể giới hạn một phần hay tất cả các mạng của họ trong việc sử dụng không thương mại.


Published:

PAGE TOP ↑