*

acceptance test

A test performed by the end user to determine if the system is working according to the specifications in the contract.

thử nghiệm chấp nhận
Một thử nghiệm được thực hiện bởi người dùng sau cùng nhằm xác định xem một hệ thống đang hoạt động có phù hợp với các chỉ định trong thỏa thuận hay không.


Published:

PAGE TOP ↑