*

access arm

The mechanical arm that moves the read/write head across the surface of a disk similar to a tone arm on a phonograph. The access arm is directed by instructions in the operating system to move the read/write head to a specific track on the disk. The rotation of the disk positions the read/write head over therrequired sector.

cần truy cập
Một cơ về cơ khí nhằm di chuyển đầu đọc – viết ngang qua bề mặt của một đĩa tương tự như một cần tạo âm trong một máy phát âm. Cần truy cập được điều khiển trực tiếp bằng những chỉ dẫn trong hệ điều hành đẻ di chuyển đầu đọc / viết đến một vết đặc biệt trên đĩa. Độ quay của đĩa sẽ định vị đầu đọc viết trên phạm vi được yêu cầu.


Published:

PAGE TOP ↑