*

access charge

The charge imposed by a communications service or telephone company for the use of its network.

chi phí truy cập
Chi phí được yêu cầu bởi dịch vụ giao tiếp vien thông hoặc công ty điện thoại đối với người dùng mạng của họ.


Published:

PAGE TOP ↑