*

access control

The management of permissions for logging onto a computer or network. See security.

điều khiển truy cập
Việc quản lý mức độ cho phép đẻ tải vào một máy tính hoặc một mạng. Hãy xem phần security (tính năng an toàn).


Published:

PAGE TOP ↑