*

Access Control List(ACL)

A list attached to an objiect (commonly a file) that contains a list of users and specifies the access permissions each user has to that object.

Access Control List(ACL)
Một dangh sach được liên kết với một đối tượng (thường là một file) chứa danh sách người dùng và các mức độ cho phép truy cập mà mỗi người dùng có đối với đối tượng đó.


Published:

PAGE TOP ↑