*

access denied

The system is unable to retrieve the file you are requesting. In DOS, this error message usually means that the file you are deleting is protected.

từ chối truy cập
Một hệ thống không thể truy xuất file mà bạn đang yêu cầu. Trong DOS, thông báo lỗi này thường có nghĩa rằng file mà bạn đang hủy bỏ hiện đã được bảo vệ.


Published:

PAGE TOP ↑