*

access line

The line from a customer site to a telephone company’s central office.

tuyến truy cập
Tuyến tính từ site của khách hàng cho đến văn phòng trung tâm của công ty điện thoại.


Published:

PAGE TOP ↑