*

access log

Record maintained on a computr indicating the time and duration of Internet access logged over a specified period of time.

access log
Bản ghi được duy trì trên máy tính nhằm xác định thời gian truy cập Internet được nối kết trong khoảng thời gian đã xác định.


Published:

PAGE TOP ↑