*

access method

A software routine that is part of the operating system or network control program which performs the storing/retrieving or transmitting/receiving of data. It is also responsible for detecting a bad transfer of data caused by hardware or network malfunction and correcting it if possible.

phương pháp truy cập
Một thường trình phần mềm vốn là một phần của hệ điều hành hoặc một chương trình điều khiển mạng nhằm cho phép lưu trữ/ truy xuất hoặc truyền tải/ nhận dữ liệu. Nó cũng có trách nhiệm dò tìm sự truyền dữ liệu sai do bởi phần cứng hoặc sự hỏng hóc về chức năng trên mạng đồng thời chỉnh sửa nó nếu có thể.


Published:

PAGE TOP ↑