*

access privileges

In a local area network, the ability to open and modify directories, files, and programs located on another computer. In AppleTalk and other peer-to-peer (democratic) networks, access privileges are granted by the owner of the computer resources and determine who can access this information and what they can do with it. See local area network (LAN).

đặc quyền truy cập
Trong một mạng máy tính, đây là khả năng được phép mở và cải biến các thư mục, các tập tin, và các chương trình cư trú trên các máy tính khác trong mạng đó. Trong Apple Talk và các mạng điểm nối điểm (bình đẳng), các đặc quyền truy cập được cung cấp bởi người sở hữu các tài nguyên hệ thống và quyết định ai có thể thuy cập thông tin này và những gì mà họ có thể thực hiện với nó. Xem local area network (LAN).


Published:

PAGE TOP ↑