*

access speed

The time taken for the sccreen to update while connected to the internet, expressed in bits persecond. It is dependent on type of phone line, modem, and ISP Transmission rate.

tốc độ truy cập
Thời gian cần thiết để màn hình cập nhật trong khi được nối kết với Internet, được tính bằng các bit trên mỗi giây. Nó phụ thuộc vào loại đường dây điện thoại, modem và một tốc độ truyền ISP.


Published:

PAGE TOP ↑