*

access time

(1) Memory access time is how long it takes for a character in memory to be transferred to or from the CPU. In a personal computer, fast RAM chips have an access time of 70 nanoseconds or less.

(2) Disk access time is an average of the time it takes to position the read/write head over the requested track. Fast personal computer hard disks have access times of 18 milliseconds or less. Mainframe disks can be less than one millisecond.

thời gian truy cập
(1) Thời gian truy cập bộ nhớ là khoảng thời gian phải mất đi để cho một ký tự trong bộ nhớ được truyền sang hoặc được truyền từ CPU. Trong một máy tính cá nhân, các RAM chip nhanh thì có thời gian truy cập là 70 nano giây hoặc nhỏ hơn.

Thời gian truy cập đĩa là một lượng thời gian trung bình cần thiết để định vị đầu đọc/viết trên khe được yêu cầu. Các đĩa cứng của máy tính cá nhân thì có thời gian truy cập khoảng chừng 18 mili giây hoặc ít hơn. Các đĩa của mainframe chì có thời gian truy cập ít hơn một mili giây.


Published:

PAGE TOP ↑