*

accessories

A group of small programs designed to perform a limited task; for instance, desktop accessories for most operating systems will usually include an address book, a notepad, and some disk management programs.

các chương trình phụ
Một nhóm các chương trình nhỏ được thiết kế để thực hiện một tác vụ có giới hạn; chẳng hạn, các chương trình phụ trên nền màn hình cho hầu hết các hệ điều hành thường sẽ có một address book, một notepad, và một số chương trình quản lý đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑