*

accounting package

A set of personal computer programs intended to help a small-business owner automate a firm’s accounting functions. Accounting packages do not make up a large share of the total market for personal computer software for a couple of reasons. First, most small-business owners have none of the accounting knowledge required to use most available programs and therefore prefer to leave the accounting to a professional. Second, using these programs without a point-of-sale system that auto-matically posts receipts to the ledgers is too tedious. You would have to type all the figures over again at the end of the day.

gói chương trình kế toán
Một tập các chương trình máy tính cá nhân dùng để giúp cho các nhà kinh doanh nhỏ thực hiện các công việc kế toán của hãng. Điều bất cập của việc sử dụng các gói chương trình kế toán là hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ đều không có kiến thức về kế toán như nhiều chương đòi hỏi, và sử dụng các chương trình này mà không có hệ thống điểm bán hàng tự động ghi số thu vào sổ cái máy tính, thì có nghĩa là bạn phải nhập các thông tin đó cho từng món hàng bán ra hàng ngày, một công việc mất thì giờ và buồn chán. Bạn phải tìm các tính năng củ a các gói chương trình có sẵn và phổ biến cho kế toán viên của bạn trước khi mua gói chương trình đó.


Published:

PAGE TOP ↑