*

accumulator

A hard ware register used to hold the results or partial results of arithmetic and logical operations.

bộ tích lũy
Một bộ ghi phần cứng được dùng để giữ kết quả hoặc một phần của kết quả các phép tính số học và phép tính logic.


Published:

PAGE TOP ↑