*

ACD(Automatic Call Distribution)

The routing of an incoming telephone call to the next available operator.

ACD(Automatic Call Distribution)
phân bô cuộc gọi tự động Một trình của một cuộc gọi điện thoại đến sang người thao tác kế tiếp.


Published:

PAGE TOP ↑