*

ACF(Advanced Communications Function)

An official product line name for IBM SNA programs, such as VTAM (ACF/VTAM), NCP (ACF/NCP), etc.

ACF(Advanced Communications Function)
Một tên tuyến sản phẩm chính thức dành cho các chương trình IBM SNA, chẳng hạn như VTAM (ACF/VTAM), NCP (ACF/NCP), …


Published:

PAGE TOP ↑