*

ACK(ACKnowledgment code)

The communications code sent from a receiving station to a transmitting station to indicate that it is ready to accept data. It is also used to acknowlege the error-free receipt of transmitted data. Contrast with NAK.

ACK(ACKnowledgment code)
Mã truyền thông được gởi từ một trạm nhận sang một trạm chuyển đẻ dhir ra rằng nó chuẩn bị chấp nhận dữ liệu. Nó cũng được dùng đê cho biết rằng không có lỗi trong dữ liệu đang được truyền. Ngược lại với NAK.


Published:

PAGE TOP ↑