*

ACM(Association for Computing Machinery, New York, www.acm.com)

A membership organization founded in 1947 dedicated to advancing the arts and sciences of info mation processing. In addition to awards and publications, ACM also maintains special interest groups (SIGs) in the computer field.

ACM(Association for Computing Machinery, New York, www.acm.com Hiệp hội máy tính New York, www.acm.com)
Một tổ chức được thành lập vào năm. 1947 có mục đích xử lý thông tin về khoa học và nghệ thuật cao cấp. Bên cạnh việc tổ chức các giải thưởng và các ấn phẩm, ACM cũng còn giữ lại các nhóm đặc điểm hấp dẫn (SIG) trong lĩnh vực máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑