*

acoustic coupler

A modem with cups that fit around the earpiece and mouthpiece of a standard telephone headset. The cups contain a microphone and a speaker that convert the computer’s digital signals into sound and vice versa. With the increasing use of modular telephone commections, direct-connect modems have supplanted acousitic modems in general use. See direct-connect modem and modem.

bộ nối âm, bộ ứng truyền dữ liệu qua điện thoại
Modem có các bộ phận hình chèn lắp xung quanh ống nghe và ống nói máy điện thoại. Các bộ phận hình chén này chứa một microo và một loa để biến đểi các tín hiệu số của máy tính thành âm thanh và ngược lại. Cùng với việc sử dụng ngày càng nhiều các ghép nối điện thoại theo môđun, các modem mắc trực tiếp đã loại bỏ hẳn các modem nối âm kiểu này.


Published:

PAGE TOP ↑