*

Acrobat

Document cecchange software from Adobe that allows documents created on one platform to be displayed and printed exactly the same on another. An Acrobat driver works with most applications to convert DOS, Windows, UNIX and Mac documents into the Portable Data Format (PDF). which is displayed on the target machine with a free Acrobat reader.

Acrobat
Phần mềm trao đổi tài liệu từ Adobe nhằm cho phép các tài liệu được tạo trên một nền phải được hiển thị và được in một cách chính xác nội dung của nó trên một nền khác. Một Acrobat driver hoạt động với hầu hết các trình ứng dụng để chuyển đổi các tài liệu DOS, Windows, UNIX và Mac thành dạng Portable Data Format (PDF), qua đó được hiển thị trên máy đích của người đọc không có Acrobat.


Published:

PAGE TOP ↑