*

active area

In a Lotus 1-2-3 worksheet, the area bounded by cell AI and the lowest rightmost cell containing data.

vùng hoạt động vùng hoạt
Trong phiếu công tác (worsheet) của lotus 1-2-3, đây là khu vực giới hạn bởi ô A1 và ô thấp nhất tận cùng bên phải đang chứa dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑