*

active cell

In a spreadsheet, the cell in which the cursor currently is positioned. Synonymous with current cell.

ô hoạt động ô hiện hành
Trong bảng tính điện tử, ô này là nơi mà con trỏ đang được định vị. Đồng nghĩa với current cell.


Published:

PAGE TOP ↑