*

active database

In database management, the database file currently in use and present in random-access memory (RAM).

cơ sỏ dữ liệu hiện hành
Trong việc quản lý cơ dữ liệu, đây là tập tin cơ sở dữ liệu đang được sử dụng và có mặt trong bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM).


Published:

PAGE TOP ↑