*

Active Desktop

A version of the Windows desktop for Windows 95 and NT that integrates Microsoft’s Internet Explorer. Users access local files and the Web using the same interface. In addition, for users permanently attached to the Internet, Active Desktop can continuously display Web pages in the bacck ground; for example, news and stock market data.

Active Desktop
Một phiên bản của Windows desktop dành cho Windows 95 và NT nhằm tích hợp Internet Explorer của Microsoft. Những người dùng truy cập các file cục bộ và Web bằng cách sử dụng cùng một giao diện. Ngoài ra, đối với những người dùng đã nối kết vĩnh vien vào Internet, thì Active Desktop có thể hiển thị các trang Web một cách liên tục trên nền; ví dụ, các dữ liệu về thị trường chứng khoán và dữ liệu về thông tin.


Published:

PAGE TOP ↑