*

Active Directory

An advanced, hierarchical directory service that comes with Windows NT 5.0. It is LDAP compliant and built on the Internet’s Domain naming System (DNS). Workgroups are given domain names, just like Web sites, and any LDAP-compliant client (Windows, Mac, UNIX, etc.) can gain access to it. See directory service.

thư mục hoạt động
Một dịch vụ thư mục thuộc cây phả hệ cao cấp được đưa ra cùng với Windows NT 5.0. Nó là một LDAP-compliant và được tạo trên Domain Naming System (DNS) của Internet. Các workgroup là các tên domain đã được cho, giống hệt như các Web site, và bất cứ LDAP-compliant client nào (Windows, Mac, UNIX, …) có thể truy cập vào nó. Hãy xem phần dịch vụ thư mục.


Published:

PAGE TOP ↑