*

active file

The workssheet currently in memory when you are working with Lotus 1-2-3 or another spreadsheet program.

tập tin hiện hành
Đây là phiếu công tác trong bộ nhớ khi bạn đang làm việc với Lotus 1-2-3 hoặc trang bảng tính khác.


Published:

PAGE TOP ↑