*

active hub

The central connecting device in a network that regenerates signals. Contrast with passive hub and intelligent hub. See hub.

hub hoạt động
Một thiết bị nối kết trung tâm trong một mạng nhằm tạo ra các tín hiệu. Ngược lại với hub thụ động (passive hub) và intelligent hub (hub thông minh). Xem hub.


Published:

PAGE TOP ↑