*

active matrix

An LCD technology used in flat panel computer displays. Using a transistor for each pixel, it produces a high quality display and eliminates the submarining associated with passive matrix screens.

ma trận hoạt động
Một công nghệ LCD được dùng trong màn hình máy tính phẳng. Bằng cách sử dụng một transistor cho mỗi một ảnh điểm, nó tạo nên một màn hình chất lượng cao, và loại bỏ sự tiềm ẩn có liên quan với các màn hình ma trận thụ động.


Published:

PAGE TOP ↑