*

active matrix display

In notebook computers a liquid-crystal display (LCD) in which each of the screen’s tiny electrodes is controlled by its own transistor. Active matrix displays are superior to cheaper passive-matrix displays, which offer lower resolution and contrast. See passive matrix display.

chỉ số hoạt động, chỉ số hiện hành
Trong các chương trình notebook, đây là loại màn hình tinh tể lỏng hiện đủ màu, trong đó mỗi một pixel của màn hiển thị được điều khiển bởi một transistor riêng của nó. Màn hình ma trận tích cực cho độ phân giải và độ tương phản cao hơn loại màn hình ma trận thụ động (rẻ tiền hơn). Xem passive matrix display.


Published:

PAGE TOP ↑